Sparkling Professionals Ltd is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons website-adres is http://www.sparklingprofessionals.com

Sparkling Professionals verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sparkling Professionals verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via brenda@sparklingprofessionals.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sparkling Professionals verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het leveren van je dienstverlening. (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)

– Het leveren van een bestelling. (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. (Noodzaak voor uitvoering overeenkomst)

– Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Jouw persoonsgegevens verwerken we als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die nodig zijn voor facturering. (Wettelijke plicht)

– Je onze e-Zine en andere gratis training en informatie te kunnen sturen. (Toestemming)

– Jouw identiteit te identificeren wanneer je jouw recht onder de privacywetgeving uitoefent. (Wettelijke plicht)

– Het vorderen van nakoming van een overeenkomst. (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)

– Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst. (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)

– Het voeren van rechtzaken. (Gerechtvaardigde belangen verwerkingsverantwoordelijke)

Geautomatiseerde besluitvorming

Sparkling Professionals neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sparkling Professionals) tussen zit.

Wat er gebeurt als persoonsgegevens niet worden gedeeld

Bij het niet delen van persoonsgegevens kan het zijn dat ik een dienst niet kan leveren. Voor online diensten/producten zijn minimaal je naam en e-mailadres nodig voor inloggegevens. Voor betaling zijn locatiegegevens en NAW gegevens nodig om tot een overeenkomst te kunnen komen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sparkling Professionals bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Naam en e-mailadres > 6 maanden na laatste interactie > bewaren zolang als odig.

NAW en bestelhistorie in administratie > 7 jaar > In boekhoudeing voor wettelijke bewaartermijn

Naam en e-mailadres in Mailbox/Agenda > 2 jaar > Huidig en vorig boekjaar voor feedback en overleg

IP-adres in logs > 1 week > Voor probleemoplossing en beveiliging

Delen van persoonsgegevens met derden

Sparkling Professionals verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sparkling Professionals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens buiten Europa

De meeste gegevens slaat Sparkling Professionals op in de cloud. Alle partijen waarbij we dat opslaan bevinden zich binnen Europa of hebben een EU-US Privacy shield of een adequaatsheidsbesluit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sparkling Professionals gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer je de social media knoppen op de website gebruikt dan kunnen deze bedrijven een cookie plaatsen.

E-Zine

Sparkling Professionals stuurt regematig relevante content voor informatie-en marketingdoeleinden via Mailingboss. Het is altijd mogelijk om je gegevens aan te passen en je af te melden voor deze mails via de links in de e-mails.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar brenda@sparklingprofessionals.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Sparkling Professionals zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Sparkling Professionals wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Graag lossen we het, indien mogelijk, eerst direct met jou op.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sparkling Professionals neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via brenda@sparklingprofessionals.com

Sparkling Professionals heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware zoals een virus scanner en firewall op gebruikte apparaten.

Waar mogelijk wordt 2-factor Authentication gebruikt voor inlog op systemen.

De websites zijn voorzien van beveiligingssoftware en er wordt regelmatig een backup gemaakt.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Stuur je bericht naar brenda@sparklingprofessionals.com

Wijzigingen

Sparkling Professionals behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 Juni 2018